O ČASOPISE

Vedecký recenzovaný časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Acta Aerarii Publici je zameraný na publikovanie pôvodných vedeckých prác, referátov a recenzií týkajúcich sa finančnej teórie a praxe. Časopis je prioritne orientovaný na problematiku financií, finančného manažmentu, teórie financií, účtovníctva, informačných technológií, aplikácie matematiky a informatiky vo finančníctve.

Články časopisu Acta Aerarii Publici musia zodpovedať oblastiam, na ktoré je časopis zameraný: podnikanie a ekonomika, politická ekonómia, verejné financie a fiškálna teória, podnikový manažment, bankovníctvo, poisťovníctvo, verejný sektor, verejno-súkromné ​​partnerstvá, verejná správa, spoločenské vedy, sociológia, sociálna politika, sociálna práca, rozvojová pomoc, politológia, iné.

Časopis Acta Aerarii Publici je určený vedeckej komunite, pedagógom a odbornej verejnosti.

Časopis vychádza od roku 2004.